Podstawowym zakresem działalności STU Stułka jest:

DORADZTWO PODATKOWE

ZAKRES PODMIOTOWY

Skupiamy się na obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (firm). Wielkość i skala działalności prowadzonej przez firmę nie ma dla nas szczególnego znaczenia – obsługujemy zarówno duże międzynarodowe korporacje, polskie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe), a także jednoosobowe działalności gospodarcze. Istotną grupą obsługiwanych przez nas podmiotów są również biura księgowe i rachunkowe, których potrzebują wsparcia z zakresu doradztwa podatkowego dla swoich klientów. W wyjątkowych przypadkach, po analizie okoliczności danej sprawy, podejmujemy się również doradzać klientom indywidualnym (osobom prywatnym).

Doradzamy podmiotom z różnych branż i sektorów gospodarki. Największe doświadczenie mamy we współpracy z firmami z sektora farmaceutycznego, medycznego i ochrony zdrowia, firmami z branży tzw. dóbr konsumpcyjnych (artykułów spożywczych, przemysłowych itp.) oraz z firmami informatycznymi.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Jeżeli chodzi o zakres przedmiotowy naszego doradztwa podatkowego, to jest on w praktyce nieograniczony. Obejmuje wszystkie czynności stanowiące doradztwo podatkowe (zgodnie z odpowiednimi przepisami o doradztwie podatkowym) oraz wszystkie podatki i inne należności publicznoprawne (cła, opłaty, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne itp.).

To oznacza, że w zakres doradztwa STU Stułka wchodzi zwłaszcza:

  1. udzielanie klientom porad, opinii i wyjaśnień w sprawach podatków i innych należności publicznoprawnych (w tym m.in. opracowywanie instrukcji i procedur podatkowych, prowadzenie przeglądów podatkowych itp.);
  2. prowadzenie na rzecz klientów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych;
  3. sporządzanie deklaracji, informacji, zeznań podatkowych dla klientów (z opcją składania ich w imieniu klientów na podstawie odpowiednich pełnomocnictw);
  4. reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami administracji i sądami administracyjnymi w sprawach podatków i innych należności publicznoprawnych (na każdym etapie postępowania).

Najczęściej mamy okazję doradzać klientom w obszarze tych podatków i innych należności publicznoprawnych, które mają charakter powszechny i dotyczą działalności prowadzonej przez każdą (lub prawie każdą) firmę:

Podatków dochodowych

(od osób fizycznych i od osób prawnych) – w tym w obszarze cen transferowych i podatku u źródła;

Podatku od towarów i usług

Składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Nie mamy również żadnego problemu z doradztwem dotyczącym bardziej specyficznych podatków i innych należności publicznoprawnych:

Ceł

Opłat

Podatku akcyzowego

Podatku od czynności cywilno prawnych

Podatku od gier

Podatku od nieruchomości

Jesteś zainteresowany współpracą?
Zapraszamy do kontaktu!